Chia sẻ

Giới thiệu

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thuộc tính SelectionMode của ListBox trong WPF. Trong bài này ta sẽ sử dụng thuộc tính SelectionMode  = Single, khi đặt thuộc tính SelectionMode  = Single đối với ListBox nghĩa là ta chỉ cho phép chọn từng dòng một trong ListBox mà không cho phép chọn nhiều dòng cùng lúc.

Xây dựng ứng dụng

Kết quả thu được như hình dưới.

Mã XAML như dưới đây:

<Canvas xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:src="clr-namespace:ListBoxEvent" x:Class="ListBoxEvent.Pane1">
 <Canvas.Resources>
  <src:myColors x:Key="Colors"/>
 </Canvas.Resources>
 <StackPanel>
   <TextBox Name="tb" Width="140" Height="30"></TextBox>
   <ListBox Name="lb" Width="100" Height="55" SelectionChanged="PrintText" SelectionMode="Single">
    <ListBoxItem>Item 1</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Item 2</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Item 3</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Item 4</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Item 5</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Item 6</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Item 7</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Item 8</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Item 9</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Item 10</ListBoxItem>
   </ListBox>
 </StackPanel>
</Canvas>

Mã C# như sau:

//File:Window.xaml.cs
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Media;
using System.Collections.ObjectModel;
namespace ListBoxEvent
{
  public class myColors : ObservableCollection<string>
  {
    public myColors()
    {
      Add("A");
      Add("B");
      Add("C");
      Add("D");
      Add("E");
      Add("F");
    }
  }
  public partial class Pane1 : Canvas
  {
    public Pane1() : base(){
      InitializeComponent();
    }
    void PrintText(object sender, SelectionChangedEventArgs args)
    {
      ListBoxItem lbi = ((sender as ListBox).SelectedItem as ListBoxItem);
      tb.Text = "  You selected " + lbi.Content.ToString() + ".";
    }
  }
}

Kết luận

Như vậy, trên đây csharpcanban.com đã Hướng dẫn các bạn sử dụng thuộc tính SelectionMode  = Single đối với Listbox trong WPF. Chúc các bạn thành công.


Chia sẻ
Xem thêm  [WPF] Hướng dẫn tạo ProgressBar dọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *