Chia sẻ

Giới thiệu

Bài này chúng ta sẽ sử dụng ListBox trong WPF để hiển thị những tệp tin đã được lựa chọn từ Opendialog. Kết quả như hình dưới đây:

Xây dựng ứng dụng

Chúng ta sử dụng mã XAML như sau.

<Window x:Class="Windows.OpenFileTest"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="OpenFileTest" Height="300" Width="300">
 <DockPanel Margin="5">
  <Button DockPanel.Dock="Top" Click="cmdOpen_Click">Open</Button>
  <ListBox Name="lstFiles"></ListBox>
 </DockPanel>
</Window>

Và mã C# như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using Microsoft.Win32;
namespace Windows
{
  public partial class OpenFileTest : System.Windows.Window
  {
    public OpenFileTest()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void cmdOpen_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      OpenFileDialog myDialog = new OpenFileDialog();
      myDialog.Filter = "Image Files(*.BMP;*.JPG;*.GIF)|*.BMP;*.JPG;*.GIF|All files (*.*)|*.*";
      myDialog.CheckFileExists = true;
      myDialog.Multiselect = true;
      if (myDialog.ShowDialog() == true)
      {
        lstFiles.Items.Clear();
        foreach (string file in myDialog.FileNames)
        {
          lstFiles.Items.Add(file);
        }
      }
    }
  }
}

Kết luận

Như vậy, trên đây csharpcanban.com đã Hướng dẫn các bạn sử dụng Listbox trong WPF để hiển thị danh sách tệp tin đã chọn từ Opendialog. Chúc các bạn thành công.


Chia sẻ
Xem thêm  [WPF] Hướng dẫn lấy giá trị của listview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *