Chia sẻ

Trong bài này csharpcanban.com sẽ hướng dẫn đầy đủ Cách sử dụng log4net trong WPF kèm theo mã ví dụ sẽ tạo tệp nhật ký mà không cần sử dụng trình quản lý nhật ký windows và trình quản lý nhật ký sự kiện.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1. Tạo một dự án WPF mới trên Visual Studio.

Bước 2. Vào mục Solution Explorer, sau đó nhấp chuột phải vào Tên dự án->Manage NuGet Package for Solution bằng cách nhấp vào Manage NuGet Package

Bước 3. Nhấp vào tab Browser, sau đó tìm kiếm log4net và Cài đặt phiên bản mới nhất.

Bước 4. Chuyển đến Solution Explorer, sau đó mở rộng Properties. Bạn sẽ tìm thấy nó ngay bên dưới tên dự án của bạn.

Bước 5. Nhấp đúp chuột vào AssemblyInfo.cs để mở nó và dán mã bên dưới ngay sau mã AssemblyCulture.

[assembly: log4net.Config.XmlConfigurator]

Bước 6. Vị trí đặt mã của bạn sẽ giống như mã bên dưới.

[assembly: AssemblyCulture("")] 
[assembly: log4net.Config.XmlConfigurator]

Bước 7. Mở tệp App.config của dự án WPF của bạn, sau đó tìm thẻ <configSections></configSections>, nếu bạn không tìm thấy thẻ <configSections> đã thêm, hãy sao chép mã bên dưới và dán vào ngay sau thẻ </configuration >.

<configSections> 
  <section name="log4net" type="log4net.Config.Log4NetConfigurationSectionHandler,log4net" /> 
 </configSections>

Bước 8. Nếu đã có thẻ Sections, hãy sao chép mã bên dưới và dán mã đó ngay sau thẻ <configSections>.

<section name="log4net" type="log4net.Config.Log4NetConfigurationSectionHandler,log4net" />

Bước 9. Tìm thẻ </configuration> và dán mã bên dưới ngay trước thẻ </configuration>. Đây là mức độ của nhật ký và cài đặt trình bổ sung trong cấu hình cho log4net, Mã phải đặt giữa thẻ <configuration></configuration>.

<log4net> 
  <appender name="TestAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender"> 
  <file value="D:ScanidMlogs.log" /> 
  <encoding value="utf-8" /> 
  <appendToFile value="true" /> 
  <rollingStyle value="Date" /> 
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout"> 
   <conversionPattern value="%date- %message%n" /> 
  </layout> 
  </appender> 
  <root> 
  <level value="All" /> 
  <!-- If the following line is not included the log file will not be created even if log4net is configured with this file. --> 
  <appender-ref ref="TestAppender" /> 
  </root> 
 </log4net>

Bước 10. Tạo 1 class mới, nơi bạn muốn thực hiện ghi nhật ký. Sao chép đoạn mã dưới đây và dán nó ngay phía trên phần điều khiển của lớp hoặc tại nơi chúng ta khai báo thuộc tính của lớp.

private static log4net.ILog Log=log4net.LogManager.GetLogger(typeof(Program));

Bướ 11. Gọi các phương thức của lớp trình ghi nhật ký để ghi thông điệp cho dự án của bạn. Ví dụ: để viết các thông báo ngoại lệ, hãy gọi hàm Error trong khối catch.

Xem thêm  [C#] Hướng dẫn sử dụng vòng lặp For

Bước 12. Bây giờ bạn đã hoàn tất việc triển khai ghi nhật ký, hãy xây dựng dự án của mình, xem đoạn mã dưới đây để biết thêm.

public partial class MainWindow : Window 
  { 
   private static log4net.ILog Log = log4net.LogManager.GetLogger(typeof(MainWindow)); 
   public MainWindow() 
   { 
    InitializeComponent(); 
   } 
   private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
   { 
    Log.Info("Window_Loaded event execution started"); 
    try 
    { 
     Log.Info("WPF Hello World!"); 
     Log.Info("try block executed"); 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
     Log.Error(ex); 
    } 
    finally 
    { 
     Log.Info("Finally block executed"); 
    } 
    Log.Info("Window_Loaded event execution completed"); 
   } 
  }

Chúc các bạn thành công!!!

 


Chia sẻ
One thought on “[WPF] Cách sử dụng log4net trong wpf”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *