Giới thiệu

Trong bài này csharpcanban.com sẽ hướng dẫn các bạn lấy giá trị của Listview trong WPF như trên hình. Các bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Các bước thực hiện

Bước 1: Khởi tạo một dự án mới

Bước 2: Thêm Listview vào dự án

<ListView Background="#FFFFFFFF" Margin="10" x:Name="lvUsers" Grid.Row="4" Grid.Column="1" ScrollViewer.CanContentScroll="True" ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Auto">
          <ListView.ItemContainerStyle>
            <Style TargetType="{x:Type ListViewItem}">
              <EventSetter Event="MouseDoubleClick" Handler="ListViewItem_MouseDoubleClick"/>
            </Style>
          </ListView.ItemContainerStyle>
          <ListView.View>
            <GridView>
              <GridViewColumn>
                <GridViewColumn.Header>
                  <CheckBox/>
                </GridViewColumn.Header>
                <GridViewColumn.CellTemplate>
                  <DataTemplate>
                    <CheckBox Margin="7" Tag="{Binding Number}"/>
                  </DataTemplate>
                </GridViewColumn.CellTemplate>
              </GridViewColumn >
              <GridViewColumn Header="STT" Width="60" DisplayMemberBinding="{Binding Number}" />
              <GridViewColumn Header="Tiêu đề" Width="500" DisplayMemberBinding="{Binding Title}" />
              <GridViewColumn Header="Thống kê" Width="150">
                <GridViewColumn.CellTemplate>
                  <DataTemplate>
                    <TextBlock Margin="7" Text="{Binding Summary}" TextDecorations="Underline" Foreground="Blue" Cursor="Hand" />
                  </DataTemplate>
                </GridViewColumn.CellTemplate>
              </GridViewColumn>
            </GridView>
          </ListView.View>
        </ListView>

Bước 3: Tải dữ liệu lên Listview 

– Tạo một Class mới

public class Projects
  {
    public string Number { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Summary { get; set; }
  }

– Tải dữ liệu lên Listview

public MainWindow()
{
      InitializeComponent();
      List<Projects> items = new List<Projects>();
      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        items.Add(new Projects() { Number = i.ToString(), Title = "Title -" + i.ToString(), Summary = "Xem" });
      }
      lvUsers.ItemsSource = items;
}

Bước 4: Lấy dữ liệu từ Listview khi nhấp đúp chuột vào một dòng

private void ListViewItem_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
      var item = ((Projects)lvUsers.SelectedItem).Number;
      if (item != null)
      {
        MessageBox.Show(item.ToString());
      }
}

Bước 5: Chạy ứng dụng và thử nhấp đúp chuột vào một dòng bất kỳ của Listview.

Lưu ý: Trong các bước trên thì bước 4 là khó nhất. Mọi câu hỏi hãy đặt vào trong phần bình luận dưới đây. Csharpcanban.com sẽ trả lời chi tiết.

Xem thêm  [WPF] Hướng dẫn viết các ký tự đặc biệt trong WPF

Mã nguồn

– Trong tệp MainWindow.xaml.cs

using System.Collections.Generic;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;

namespace Dashboard
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      List<Projects> items = new List<Projects>();
      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        items.Add(new Projects() { Number = i.ToString(), Title = "Title -" + i.ToString(), Summary = "Xem" });
      }
      lvUsers.ItemsSource = items;
    }
    
    private void GridBarraTatulo_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      DragMove();
    }

    private void Btn_WindowMaximize_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      this.WindowState = WindowState.Maximized;
    }

    private void Btn_CreateNewProject_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      CreateNew open_new = new CreateNew();
      open_new.ShowDialog();
    }

    private void Btn_quit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Application.Current.Shutdown();
    }

    private void ListViewItem_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      var item = ((Projects)lvUsers.SelectedItem).Number;
      if (item != null)
      {
        MessageBox.Show(item.ToString());
      }
    }
  }

  public class Projects
  {
    public string Number { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Summary { get; set; }
  }
}

– Tệp MainWindow.xaml

<Window x:Class="Dashboard.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:Dashboard"
    xmlns:materialdesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    mc:Ignorable="d" Width="1024" Height="600"
    Title="MainWindow" ResizeMode="NoResize" WindowStartupLocation="CenterScreen" WindowStyle="None">
  <Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="200" />
      <ColumnDefinition Width="*" />
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="30" />
      <RowDefinition Height="*" />
    </Grid.RowDefinitions>

    <Grid Grid.Column="1" Grid.Row="1" Background="#FFF1E6E6">
      <ScrollViewer>
        <ListView Background="#FFFFFFFF" Margin="10" x:Name="lvUsers" Grid.Row="4" Grid.Column="1" ScrollViewer.CanContentScroll="True" ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Auto">
          <ListView.ItemContainerStyle>
            <Style TargetType="{x:Type ListViewItem}">
              <EventSetter Event="MouseDoubleClick" Handler="ListViewItem_MouseDoubleClick"/>
            </Style>
          </ListView.ItemContainerStyle>
          <ListView.View>
            <GridView>
              <GridViewColumn>
                <GridViewColumn.Header>
                  <CheckBox/>
                </GridViewColumn.Header>
                <GridViewColumn.CellTemplate>
                  <DataTemplate>
                    <CheckBox Margin="7" Tag="{Binding Number}"/>
                  </DataTemplate>
                </GridViewColumn.CellTemplate>
              </GridViewColumn >
              <GridViewColumn Header="STT" Width="60" DisplayMemberBinding="{Binding Number}" />
              <GridViewColumn Header="Tiêu đề" Width="500" DisplayMemberBinding="{Binding Title}" />
              <GridViewColumn Header="Thống kê" Width="150">
                <GridViewColumn.CellTemplate>
                  <DataTemplate>
                    <TextBlock Margin="7" Text="{Binding Summary}" TextDecorations="Underline" Foreground="Blue" Cursor="Hand" />
                  </DataTemplate>
                </GridViewColumn.CellTemplate>
              </GridViewColumn>
            </GridView>
          </ListView.View>
        </ListView>
      </ScrollViewer>
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1" Background="#FFDAD1D1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="100" />
        <RowDefinition Height="*" />
      </Grid.RowDefinitions>
      <Grid.Effect>
        <DropShadowEffect BlurRadius="20" Color="#FFE0BFBF" />
      </Grid.Effect>
      <Grid Background="#FFC86CF3">
        <TextBlock Text="DASHBOARD" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" FontFamily="WS Simple Gallifreyan" Foreground="#FFBC96EA" FontSize="16" />
      </Grid>
      <StackPanel Grid.Row="1">
        <Button x:Name="btn_CreateNewProject" Click="Btn_CreateNewProject_Click" Margin="10" Background="#FF8522BD" BorderBrush="#FF8522BD">
          <Grid Width="150">
            <materialdesign:PackIcon Kind="ViewDashboard"/>
            <TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Text="DỰ ÁN MỚI" />
          </Grid>
        </Button>
        <Button Margin="10" Background="#FF8522BD" BorderBrush="#FF8522BD">
          <Grid Width="150">
            <materialdesign:PackIcon Kind="Account"/>
            <TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Text="PERFIL" />
          </Grid>
        </Button>
        <Button Margin="10" Background="#FF8522BD" BorderBrush="#FF8522BD">
          <Grid Width="150">
            <materialdesign:PackIcon Kind="ContentPaste"/>
            <TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Text="TABBELAS" />
          </Grid>
        </Button>
        <Button Margin="10" Background="#FF8522BD" BorderBrush="#FF8522BD">
          <Grid Width="150">
            <materialdesign:PackIcon Kind="TShirtCrew"/>
            <TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Text="TABBELAS" />
          </Grid>
        </Button>
        <Button Margin="10" Background="#FF8522BD" BorderBrush="#FF8522BD">
          <Grid Width="150">
            <materialdesign:PackIcon Kind="WalletProduct"/>
            <TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Text="PRODUTOS" />
          </Grid>
        </Button>
        <Button Margin="10" Background="#FF8522BD" BorderBrush="#FF8522BD">
          <Grid Width="150">
            <materialdesign:PackIcon Kind="TruckDelivery"/>
            <TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Text="FORNECEDORES" />
          </Grid>
        </Button>
        <Button Margin="10" Background="#FF8522BD" BorderBrush="#FF8522BD">
          <Grid Width="150">
            <materialdesign:PackIcon Kind="Settings"/>
            <TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Text="CONFIGURATION" />
          </Grid>
        </Button>
      </StackPanel>
    </Grid>
    <Grid x:Name="GridBarraTatulo" Grid.ColumnSpan="2" Background="#FF8522BD" MouseDown="GridBarraTatulo_MouseDown">
      <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right" Margin="10,0">
        <Button Width="25" Height="25" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionMiniAccentButton}" Background="{x:Null}" BorderBrush="{x:Null}" Foreground="White">
          <materialdesign:PackIcon Kind="Bell" />
        </Button>
        <Button Width="25" Height="25" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionMiniAccentButton}" Background="{x:Null}" BorderBrush="{x:Null}" Foreground="White">
          <materialdesign:PackIcon Kind="Account" />
        </Button>
        <Button x:Name="btn_WindowMaximize" Click="Btn_WindowMaximize_Click" Width="25" Height="25" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionMiniAccentButton}" Background="{x:Null}" BorderBrush="{x:Null}" Foreground="White">
          <materialdesign:PackIcon Kind="WindowMaximize" />
        </Button>
        <Button x:Name="btn_quit" Click="Btn_quit_Click" Width="25" Height="25" Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionMiniAccentButton}" Background="{x:Null}" BorderBrush="{x:Null}" Foreground="White">
          <materialdesign:PackIcon Kind="Power" />
        </Button>
      </StackPanel>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

Tải mã nguồn

Tải mã nguồn Listview

Chúc các bạn thành công. !!!

Xem thêm  [WPF] Hướng dẫn thay đổi giá trị của cell trên Listview

RSS Thủ thuật & Mẹo vặt

vote
Article Rating

By admin

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x