Chia sẻ

Để đặt giá trị max và min cho Slider trong WPF, ta sử dụng đoạn mã XAML sau đây, đồng thời sử dụng Bind Data 2 chiều giữa Slider và Progressbar.

<Window x:Class="WpfApplication1.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="WPF" Height="120" Width="300">

  <StackPanel>
    <ProgressBar Width="200" Height="100" x:Name="progress" Value="30" HorizontalAlignment="Center" Margin="10"/>
    <Slider Value="{Binding ElementName=progress, Path=Value, Mode=TwoWay}" Minimum="0" Maximum="100" Margin="10"/>
  </StackPanel>
</Window>

Kết quả như sau

WPF Set Minimun Maximum Value For Slider


Chia sẻ
Xem thêm  [C#] Hướng dẫn sử dụng Listview Control

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *