Chia sẻ

Dưới đây, csharpcanban.com sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm trả về một DataTable.

private DataTable GetTable()
  {
    // Bước 1: Tạo một DataTable.
    // ... thêm vào DataTable 4 cột, mỗi cột đều phải khai báo kiểu dữ liệu.
    DataTable table = new DataTable();
    table.Columns.Add("Id", typeof(int)); //Id là tên cột, kiểu dữ liệu là int
    table.Columns.Add("Tenmathang", typeof(string)); //Tenmathang là tên cột, kiểu dữ liệu là string
    table.Columns.Add("Nhacungcap", typeof(string)); //Nhacungcap là tên cột, kiểu dữ liệu là string
    table.Columns.Add("Ngaynhap", typeof(DateTime)); //Ngaynhap là tên cột, kiểu dữ liệu là DateTime

    // Bước 2: Tiếp theo là thêm dòng.
    table.Rows.Add(1, "Bánh quy", "NTT", DateTime.Now);
    table.Rows.Add(2, "Kẹo sữa", "ABC", DateTime.Now);
    table.Rows.Add(3, "Thuốc lá", "555", DateTime.Now);
    table.Rows.Add(4, "Rượu vang", "Janet", DateTime.Now);
    table.Rows.Add(5, "Đèn bàn", "Melanie", DateTime.Now);

    //Cuối cùng là trả về một DataTable
    return table; 
  }
}

Trước khi sử dụng hàm trên cần phải khai báo namespace:

using System.Data;

Để sử dụng hàm làm như sau:

// Bước 1: Lấy dữ liệu từ hàm GetTable()
DataTable table = GetTable();

// Bước 2: In ra tên mặt hàng của dòng đầu tiên.
Console.WriteLine("Hàng đầu tiên: {0}", table.Rows[0]["Tenmathang"]);

Để lấy toàn bộ thông tin trong DataTable làm như sau

DataTable data = GetTable();

for(int i = 0; i < data.Rows.Count; i++)
{
  Console.WriteLine(table.Rows[i].Field<string>(0));
}

Các bạn hãy thực hiện như trên nhé, nếu gặp khó khăn hãy để lại lời bình ở phía dưới.

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

  Email (*)

  Điện thoại (*)

  Tên sản phẩm/Dịch vụ:


  Chia sẻ
  Xem thêm  [C#] Hướng dẫn sử dụng mảng 2 chiều

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *